Το πρόγραμμα

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Ιταλία» είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας διασυνοριακής γραμμής».

Το έργο υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, συντήρηση και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής» και συγκεκριμένα στον Στόχο 3.2: «Αξιοποίηση και βελτίωση της από κοινού προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων, πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων».

Ο Άξονας 3 είναι ο κύριος άξονας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, το οποίο βασιζόμενο στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στοχεύει στη προώθηση ενός μαχροχρόνια υψηλού βιοτικού επιπέδου των κατοίκων μέσω της κοινής αξιοποίησης τοπικών υποδομών και διαχειριστικών συστημάτων για την  προστασία και διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο Άξονας επικεντρώνεται α) στη βελτίωση της συσχέτισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών πόρων, β) στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς, γ) στη μείωση των τεχνολογικών ρίσκων για την ανθρωπότητα, δ) στην εξάλλειψη των κοινωνικών διακρίσεων και τέλος ε) στη βελτιώση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας υποδεικνύει το πνεύμα που πρέπει να διακατέχει κάθε έργο ως προς το αντικείμενο και τους στόχους του και συνεπώς και το πνεύμα της υλοποίησής του. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται η συνεργασία μεταξύ των εταίρων σε διασυνοριακό επίπεδο, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η διαχρονικότητα του αντικειμένου και των αποτελεσμάτων του έργου, η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και δράσεων. Σε επίπεδο υλοποίησης επιβάλλονται επίσης η αυστηρή τήρηση των κανονισμών υλοποίησης, η μεθοδική τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η τήρηση των ειδικών απαιτήσεων δημοσιότητας, καθώς επίσης ο αριθμός και η ποιότητα των παραδοτέων να ανταποκρίνονται ή και να υπερβαίνουν αυτά που έχουν περιγραφεί στο τεχνικό δελτίο του έργου.

Εγγραφή στο Newsletter

Κάνε εγγραφή με το e-mail σου και μείνε πάντα ενημερωμένος.

Go to top